Opintoverkon Lukion elämänkatsomustieto -kirjojen materiaalia - Kurssi Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4
Elämänkatsomustieto kurssi 4


Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen
sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin
kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen
sanavapauden vastuullisesta käytöstä
hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona,
johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit
ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri
ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin,
kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat
sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen
kohtelun.

Keskeiset sisällöt

kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri
merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien
kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin
vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden
monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus:
monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset
ja yhteiskunnalliset vaikutukset
etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden
historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa


© Lukionet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com