Opintoverkon Lukion elämänkatsomustieto -kirjojen materiaalia

Kurssi Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4Elämänkatsomustieto kurssi 4


Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen
sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
• osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin
kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen
sanavapauden vastuullisesta käytöstä
• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona,
johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit
• ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri
ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin,
kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat
sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen
kohtelun.

Keskeiset sisällöt

• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri
merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien
kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
• kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin
vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
• suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden
monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
• kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus:
monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset
ja yhteiskunnalliset vaikutukset
• etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden
historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Lukionet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003